Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama disiplini ülke düzeyinden yerel ölçeğe kadar her türlü insan yerleşmesinde mekânsal gelişmelerin bir plan/düzen çerçevesinde biçimlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Şehir ve Bölge Plancısı, yerleşmelerin planlı gelişmesinin sağlanabilmesi için, yerleşmelerin değişiminde etkili olabilecek mekânsal, sosyal, demografik, ekonomik ve teknik verilerle estetik, kültürel (tarihi-arkeolojik), doğal/ekolojik etmenleri birlikte değerlendirerek, katılımcı karar süreçlerini tasarlayarak, geleceğe yönelik amaç ve hedefleri koyan, uygulama araçlarını ve süreçlerini tanımlayan, karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında rol alan uzmandır.