Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama disiplini ülke düzeyinden yerel ölçeğe kadar her türlü insan yerleşmesinde mekânsal gelişmelerin bir plan/düzen çerçevesinde biçimlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Şehir ve Bölge Plancısı, yerleşmelerin planlı gelişmesinin sağlanabilmesi için, yerleşmelerin değişiminde etkili olabilecek mekânsal, sosyal, demografik, ekonomik ve teknik verilerle estetik, kültürel (tarihi-arkeolojik), doğal/ekolojik etmenleri birlikte değerlendirerek, katılımcı karar süreçlerini tasarlayarak, geleceğe yönelik amaç ve hedefleri koyan, uygulama araçlarını ve süreçlerini tanımlayan, karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında rol alan uzmandır.

Vizyon
Eğitim-öğretim ve araştırma altyapısını geliştirmiş, bölgesel kurumlarla işbirliği içerisinde olan ve bölgenin yaşam kalitesinin geliştirilmesine ürettiği araştırma ve uygulama projeleri ile katkı sunan, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir kurum olmak bölüm vizyonu olarak belirlenmiştir.

Misyon
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün misyonu, yaşanabilir yerleşmeler planlayan, yaratıcı, yenilikçi, meslek etiğine ve değerlere sahip, kamu yararı önceliğine inanan, doğaya ve kültürel mirasa saygılı, teknolojiyi kullanabilen şehir ve bölge plancıları yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Bölümün Tarihçesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ilk olarak Mühendislik Mimarlık Fakültesi altında 2009 yılında kurulmuş, ardından 2012 yılında kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne bağlanmıştır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2018-2019 Güz Döneminde lisans eğitimine başlamıştır. Bölümümüz 2022 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

BAĞLANTILAR